Samen ontwerpen

Onze droom is om een groot, aaneengesloten natuurgebied te realiseren dat past bij de omgeving. Een natuurgebied dat we ontwerpen mét en vóór de omgeving. Niet alleen passend qua landschap en natuur, maar ook passend bij de behoeften van de regio, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie.

Hoe het gebied er precies uit zal gaan zien staat nog niet vast. De drie initiatiefnemers hebben een externe projectleider, Frank van Vliet van APPM, en Adriaan Geuze en Penne Hangelbroek van landschapsarchitectenbureau West 8 gevraagd om samen met betrokkenen partijen uit de omgeving te komen tot een goed ontwerp voor het gebied. Dit is gebeurd via een drietal ontwerpsessies.

Presentatie ontwerpvarianten

In 2017 en 2018 is met betrokkenen uit de omgeving in gebiedsateliers en inloopavonden gewerkt aan een visie en ontwerp voor een nieuw natuurgebied in de Bonnenpolder. Tijdens de inloopavond 7 november 2017 zijn 2 ontwerpvarianten gepresenteerd waar mensen op konden reageren. Hier ziet u de ontwerpen die getoond zijn.

 

In beide ontwerpen staat het behoud van openheid en het karakter van de polder centraal met  graslanden en bloemrijke akkers en een verbreding van de rel met meer natuurlijke oevers. De ontwerpen zorgen voor een blijvende groene recreatieve verbinding van de stad naar de duinen. Er is ruimte voor landbouw in kleinschaliger percelen waarbij vergroting van natuurwaarden voorop staat. Daarnaast is er gedacht aan een landwinkel, kleinschalige horeca en bijvoorbeeld een plek voor educatie. In de ontwerpen staan diverse opties voor ontsluiting en parkeren buiten de nabijheid van woningen.  

Variant a: Voorkeursvariant

Variant a kreeg de voorkeur van de meeste deelnemers aan de gebiedsateliers. Hierin wordt het Staelduinse bos verbreed waarmee de zuidelijke bosrand verbetert, zodat we verdroging van het bos tegengegaan. In die uitbreiding van het Staelduinse bos en de herstelde historische dijk zou dan ruimte zijn voor natuurbegraven. Deze variant kreeg de voorkeur, omdat de polder hiermee haar open karakter behoudt, iets wat alle deelnemers van groot belang vonden. Doordat de nieuwe strook duinbos langs het Styaelduinse bos lang en smal is, ervaar je in de polder het verschil nauwelijks en blijft de openheid van het landschap behouden. Deze variant is dan ook verder uitgewerkt in het plan.

Variant b

In variant b stond het terugbrengen van een 2e haakduin centraal (dit is een duin die haaks staat op zee) aan de zuidwest kant van de Bonnenpolder.  Dit nieuwe duinbos, waarin de functie natuurbegraven was geprojecteerd, was geprojecteerd op de plek van een oorspronkelijk haakduin, ook ter camouflage van het zicht op bebouwing. Omdat dit echter het open karakter van de polder te veel aantast, kreeg deze variant niet de voorkeur.

Openheid Bonnenpolder nóg beter tot haar recht

Presentatie Frank van Vliet: Gebiedsproces Bonnenpolder

Eind 2017 hebben de ‘gebiedsateliers’ plaatsgevonden. Samen met 30 betrokken bewoners, ondernemers en overheidsorganisaties is gediscussieerd, gebrainstormd en geschetst om tot een goed ontwerp te komen. In deze schetsen is gekeken naar wat een mooi landschap zou zijn voor de Bonnenpolder waarin de openheid van het gebied nog beter tot z’n recht kan komen en er optimaal van de natuur genoten kan worden.

Benieuwd wat er tijdens de ontwerpateliers aan de orde is gekomen? Onderstaande verslagen geven een inkijkje:

Voorkeursontwerp

Dinsdagavond 7 november 2017 hebben we de uitkomsten van de ontwerpateliers gedeeld tijdens een inloopavond. Tijdens deze avond was te zien welk voorkeursontwerp voor de Bonnenpolder er uit de ateliers is gekomen en welke adviezen er daarbij meegegeven worden aan de politiek. Iedereen was van harte uitgenodigd om te komen kijken naar het voorkeursontwerp en advies mee te geven.

Overkoepelend bestemmingsplan

Het voorkeursontwerp wordt vervolgens verder uitgewerkt zodat het mee kan in het bestemmingsplan van de gemeente Rotterdam. Op dit moment zijn er diverse initiatieven in de Bonnenpolder in ontwikkeling. Deze zullen door de gemeente samengevoegd worden in 1 overkoepelend bestemmingsplan.