Samen ontworpen

Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland willen nieuwe natuur ontwikkelen in de Bonnenpolder, met ruimte voor natuurbegraven. Het is onze droom om een groot, aaneengesloten natuurgebied te realiseren dat past bij de omgeving. We hebben hiervoor een plan ontworpen mét en vóór de omgeving. Niet alleen passend qua landschap en natuur, maar ook passend bij de behoeften van de regio, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie.
 

Waar staan we nu?

 

Stand van zaken september 2022

In het najaar van 2021 heeft de gemeenteraad van Rotterdam ingestemd met het hernieuwde bestemmingsplan 'Oranjebonnen', waar de Bonnenpolder deel van uitmaakt. Tegen dat bestemmingsplan zijn enkele bezwaren ingediend en we wachten nu op besluitvorming door de Raad van State. Onze ervaring is dat het lang kan duren voordat die besluitvorming plaatsvindt, het zou zelfs nog ruim twee jaar in beslag kunnen nemen. 

 

Wat gebeurde er de afgelopen jaren?

In 2017 is aan een plan voor natuurontwikkeling in de Bonnenpolder gewerkt. Hier is de omgeving nauw bij betrokken. Tijdens 'gebiedsateliers' hebben 30 betrokken bewoners, ondernemers en overheidsorganisaties gediscussieerd, gebrainstormd en geschetst om tot een goed ontwerp te komen. In deze schetsen is gekeken naar wat een mooi landschap zou zijn voor de Bonnenpolder waarin de openheid van het gebied behouden blijft en er optimaal van de natuur kan worden genoten.

 

Uitwerken van voorkeursvarianten

De gebiedsateliers hebben geleid tot een voorkeursontwerp dat op draagvlak kon rekenen. Dit voorkeursontwerp is op 7 november 2017 gepresenteerd tijdens een inloopavond.

 

De voorkeursvariant is ambtelijk getoetst en op 20 november 2018 heeft het Rotterdamse college van B&W een principebesluit genomen over het plan en aan de initiatiefnemers gevraagd om het plan samen met het gebied verder uit te werken. In 2019 is een vervolg gegeven aan het participatieproces en vonden twee werkateliers plaats. Op 18 juni 2019 is weer een inloopavond georganiseerd om een aangepast ontwerp te presenteren. 

 

In beide ontwerpen staat het behoud van openheid en het karakter van de polder centraal met graslanden, bloemrijke akkers en een verbreding van de rel met meer natuurlijke oevers. De ontwerpen zorgen voor een blijvende groene recreatieve verbinding met de stad naar de duinen. Er is ruimte voor landbouw in kleinschaliger percelen waarbij vergroting van natuurwaarden voorop staat. Daarnaast is er gedacht aan een landwinkel, kleinschalige horeca en bijvoorbeeld een plek voor educatie. In de ontwerpen staan diverse opties voor ontsluiting en parkeren buiten de nabijheid van woningen. 

 

Onderstaande verslagen geven een inkijkje in het proces.

Bekijk hier de ontwerpkaart van de Bonnenpolder!

Naar aanleiding van de werkateliers en de feedback die we hebben ontvangen, hebben wij het ontwerp op onderdelen aangepast. Dit plan hebben wij op 18 juni 2019 gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst van de Gemeente Rotterdam. In deze versie is ook de aankoopkans voor extra natuur - een uitbreiding tot 154 ha - ingetekend. 

Variant a: Voorkeursvariant

Variant a kreeg de voorkeur van de meeste deelnemers aan de gebiedsateliers. Hierin wordt het Staelduinse bos verbreed waarmee de zuidelijke bosrand verbetert, zodat we verdroging van het bos tegengegaan. In die uitbreiding van het Staelduinse bos en de herstelde historische dijk zou dan ruimte zijn voor natuurbegraven. Deze variant kreeg de voorkeur, omdat de polder hiermee haar open karakter behoudt, iets wat alle deelnemers van groot belang vonden. Doordat de nieuwe strook duinbos langs het Styaelduinse bos lang en smal is, ervaar je in de polder het verschil nauwelijks en blijft de openheid van het landschap behouden. Deze variant is dan ook verder uitgewerkt in het plan.

Variant b

In variant b stond het terugbrengen van een tweede haakduin centraal (dit is een duin die haaks staat op zee) aan de zuidwest kant van de Bonnenpolder.  Dit nieuwe duinbos, waarin de functie natuurbegraven was geprojecteerd, was geprojecteerd op de plek van een oorspronkelijk haakduin, ook ter camouflage van het zicht op bebouwing. Omdat dit echter het open karakter van de polder te veel aantast, kreeg deze variant niet de voorkeur.

Overkoepelend bestemmingsplan

Naast de natuurontwikkeling van de Bonnenpolder zijn er diverse andere initiatieven in de Bonnenpolder in ontwikkeling. Deze zijn door de gemeente samengevoegd in het overkoepelend bestemmingsplan ‘Oranjebonnen’. Het aangepaste voorkeursontwerp voor de Bonnenpolder is vertaald naar een definitief ontwerp, dat is opgenomen in dit ontwerpbestemmingsplan. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 4 september tot en met 15 oktober 2020 ter inzage gelegen. Reacties die hierop zijn binnengekomen, zijn verwerkt in het definitieve bestemmingsplan 'Oranjebonnen'.