Samen ontworpen

Onze droom is om een groot, aaneengesloten natuurgebied te realiseren dat past bij de omgeving. Een natuurgebied dat we ontwerpen mét en vóór de omgeving. Niet alleen passend qua landschap en natuur, maar ook passend bij de behoeften van de regio, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie.

De drie initiatiefnemers hebben een externe projectleider, Frank van Vliet van APPM, en Adriaan Geuze en Penne Hangelbroek van landschapsarchitectenbureau West 8 gevraagd om samen met betrokkenen partijen uit de omgeving te komen tot een goed ontwerp voor het gebied.

Waar staan we nu?

In 2017 is samen met het gebied aan een plan voor natuurontwikkeling in de Bonnenpolder gewerkt. Door middel van diverse ontwerpateliers (hieronder lees je meer over deze werksessies) hebben de initiatiefnemers samen met betrokken partijen uit de omgeving een ontwerp uitgewerkt. 

 

Deze voorkeursvariant is ambtelijk getoetst en op 20 november 2018 heeft het Rotterdamse college van B&W een principebesluit genomen over het plan en gevraagd aan de initiatiefnemers om het plan samen met het gebied verder uit te werken. 

 

De uitwerking past in het participatieproces voor het bestemmingsplan Oranjebonnen van de gemeente Rotterdam. In dit participatieproces worden door alle initiatiefnemers 2 werkateliers georganiseerd. Tijdens deze werkateliers werken de initiatiefnemers samen met geïnteresseerden de plannen verder uit, en komen dan tot een definitief ontwerp. 

 

Het verslag is een beschrijving van de werkateliers op 4 april en 27 mei 2019 dat de initiatiefnemers voor de natuurontwikkeling in de Bonnenpolder hebben georganiseerd. 

 

Meer weten over het proces en de eerdere ontwerpsessies? Lees hieronder verder!

Bekijk hier de ontwerpkaart van de Bonnenpolder!

Naar aanleiding van de werkateliers en de feedback die we hebben ontvangen, hebben wij het ontwerp op onderdelen aangepast. Dit plan hebben wij op 18 juni gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst van de Gemeente Rotterdam.

Bekijk hieronder de ontwerpkaart! De kaart zie je in hoge resolutie in onderstaande pdf.

Hoe we begonnen: gebiedsateliers met betrokkenen

Presentatie Frank van Vliet: Gebiedsproces Bonnenpolder

Eind 2017 hebben de ‘gebiedsateliers’ plaatsgevonden. Samen met 30 betrokken bewoners, ondernemers en overheidsorganisaties is gediscussieerd, gebrainstormd en geschetst om tot een goed ontwerp te komen. In deze schetsen is gekeken naar wat een mooi landschap zou zijn voor de Bonnenpolder waarin de openheid van het gebied nog beter tot z’n recht kan komen en er optimaal van de natuur genoten kan worden.

Benieuwd wat er tijdens de ontwerpateliers aan de orde is gekomen? Onderstaande verslagen geven een inkijkje:

Openheid en karakter van de polder centraal

In 2017 en 2018 is met betrokkenen uit de omgeving in gebiedsateliers en inloopavonden gewerkt aan een visie en ontwerp voor een nieuw natuurgebied in de Bonnenpolder. De werkateliers hebben geleid tot het voorkeursontwerp dat in het werkatelier op draagvlak kon rekenen. Dit voorkeursontwerp is op 7 november 2017 gepresenteerd middels een breed gecommuniceerde inloopavond. Na advies van de wethouder om het voorkeursontwerp nogmaals tegen het licht te houden vanwege de bezorgdheid van bewoners is er in 2019 nog een vervolg gegeven aan het participatieproces. Op 18 juni 2019 is een inloopavond georganiseer dom het aangepaste ontwerp te presenteren. Dit ontwerp is vervolgens vertaald naar het ontwerpbestemmingsplan.

 

In beide ontwerpen staat het behoud van openheid en het karakter van de polder centraal met  graslanden en bloemrijke akkers en een verbreding van de rel met meer natuurlijke oevers. De ontwerpen zorgen voor een blijvende groene recreatieve verbinding van de stad naar de duinen. Er is ruimte voor landbouw in kleinschaliger percelen waarbij vergroting van natuurwaarden voorop staat. Daarnaast is er gedacht aan een landwinkel, kleinschalige horeca en bijvoorbeeld een plek voor educatie. In de ontwerpen staan diverse opties voor ontsluiting en parkeren buiten de nabijheid van woningen.  

Variant a: Voorkeursvariant

Variant a kreeg de voorkeur van de meeste deelnemers aan de gebiedsateliers. Hierin wordt het Staelduinse bos verbreed waarmee de zuidelijke bosrand verbetert, zodat we verdroging van het bos tegengegaan. In die uitbreiding van het Staelduinse bos en de herstelde historische dijk zou dan ruimte zijn voor natuurbegraven. Deze variant kreeg de voorkeur, omdat de polder hiermee haar open karakter behoudt, iets wat alle deelnemers van groot belang vonden. Doordat de nieuwe strook duinbos langs het Styaelduinse bos lang en smal is, ervaar je in de polder het verschil nauwelijks en blijft de openheid van het landschap behouden. Deze variant is dan ook verder uitgewerkt in het plan.

Variant b

In variant b stond het terugbrengen van een 2e haakduin centraal (dit is een duin die haaks staat op zee) aan de zuidwest kant van de Bonnenpolder.  Dit nieuwe duinbos, waarin de functie natuurbegraven was geprojecteerd, was geprojecteerd op de plek van een oorspronkelijk haakduin, ook ter camouflage van het zicht op bebouwing. Omdat dit echter het open karakter van de polder te veel aantast, kreeg deze variant niet de voorkeur.

Voorkeursontwerp

Dinsdagavond 7 november 2017 hebben we de uitkomsten van de ontwerpateliers gedeeld tijdens een inloopavond. Tijdens deze avond was te zien welk voorkeursontwerp (variant A) voor de Bonnenpolder er uit de ateliers is gekomen en welke adviezen er daarbij meegegeven worden aan de politiek. Iedereen was van harte uitgenodigd om te komen kijken naar het voorkeursontwerp en advies mee te geven.

Overkoepelend bestemmingsplan

Het voorkeursontwerp is verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp welke is verwerkt in het bestemmingsplan Oranjebonnen. . Naast de natuurontwikkeling van de Bonnenpolder zijn er diverse andere initiatieven in de Bonnenpolder in ontwikkeling. Deze zijn door de gemeente samengevoegd in het overkoepelend bestemmingsplan ‘Oranjebonnen’. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 4 september tot en met 15 oktober 2020 ter inzage gelegen. Reacties die hierop zijn binnengekomen, worden op dit moment verwerkt in het definitieve bestemmingsplan ‘Oranjebonnen’.