3 okt 2022

Uitbreiding natuur in de Bonnenpolder

Oktober 2022 - In 2021 stelde de gemeenteraad van Rotterdam het bestemmingsplan Oranjebonnen vast. Onderdeel daarvan is een forse uitbreiding van de natuur, met ruimte voor natuurbegraven. Naast de al geplande 128 hectare heeft zich de kans voorgedaan om extra grond aan te kopen. Op die manier kunnen de initiatiefnemers de natuur een nog grotere impuls geven. In totaal gaat het om 154 hectare nieuwe natuur, grenzend aan het Natura 2000-gebied, het Staelduinse Bos. Daarmee wordt het huidige natuurgebied maar liefst drie keer zo groot. 

Meer ruimte voor natuur in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft het minste groen van Nederland en tegelijkertijd de meeste inwoners. Meer natuur is dan ook al jaren een grote wens in deze drukbevolkte provincie. Het belang van het versterken van en uitbreiden van de natuur is in het licht van de huidige stikstofproblematiek en verdroging bovendien nog groter geworden. De ambities van de initiatiefnemers - het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland - passen daarbij. Zij willen een groot, aaneengesloten natuurgebied realiseren, waardoor de Bonnenpolder ook in de toekomst open en groen blijft en de biodiversiteit toeneemt. Op circa 30 hectare in het gebied komt ruimte voor natuurbegraven; de extra grondaankoop heeft hier geen invloed op. 

Berend Potjer, gedeputeerde (Natuur) van de provincie Zuid-Holland is blij met het initiatief voor de realisatie van nieuwe natuur in de Bonnenpolder. "Dat sluit aan bij de noodzaak voor meer natuur in onze provincie. Een nog verdere uitbreiding daarvan zou mooi zijn, mvanwege de meerwaarde voor biodiversiteit en de mogelijkheid om als extra buffer de recreatieve druk op andere natuur te ontlasten. We verkennen met elkaar wat daarin mogelijk is." 

Samen met de omgeving

Het ontwerp voor het nieuw te realiseren natuurgebied is gemaakt in samenwerking met de omgeving. In meerdere gebiedsateliers hebben omwonenden hun inbreng gegeven. Dat de Bonnenpolder open en groen moet blijven staat buiten kijf. Onder andere uitbreidingen van de fiets- en wandelpaden zijn op basis van de wensen van omwonenden in het ontwerp opgenomen. Ook voor de extra uitbreiding zal overleg met de omgeving plaatsvinden. 

Procedure

Na de goedkeuring van het bestemmingsplan zijn enkele bezwaren ingediend. De Raad van State moet deze beoordelen. De ervaring leert dat het lang kan duren voordat besluitvorming plaatsvindt. Over de extra uitbreiding vinden inmiddels gesprekken plaats met de provincie en de gemeente. De plannen voor de uitbreiding zullen zorgvuldig worden uitgewerkt en passen binnen het bestaande landschapsontwerp dat eerder in nauwe samenwerking met de omgeving is gemaakt. 

Wie de ontwikkelingen graag wil volgen, kan zich via deze site abonneren op de nieuwsbrief. 

i q d

Deel dit bericht via: